ระบบรับสมัครนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

258 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

248 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

506 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 13 มีนาคม 2565 2521 46
2 12 มีนาคม 2565 2336 59
3 11 มีนาคม 2565 4834 82
4 10 มีนาคม 2565 5348 101
5 9 มีนาคม 2565 109109 218
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 65101198 นางสาวอิษศญาพร เกิดกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.16 น.
2 65101197 นายกฤษฎา วงษ์สง่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.13 น.
3 65101196 นางสาวพิยะดา หาญศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.12 น.
4 65101195 นางสาวจุฑารัตน์ สมหวัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.59 น.
5 65101194 เด็กชายปภังกร ปานสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.59 น.
6 65101193 เด็กชายณัฐภูมิ เมฆาภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.55 น.
7 65101192 เด็กชายนภัสกร พานิชอัศดร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น.
8 65101191 เด็กชายณัฏฐนิช พัดทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น.
9 65101190 นายภูมิวนัตถ์ ปั่นฉิมพลี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.24 น.
10 65101189 เด็กหญิงสิริอาภา มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.19 น.
11 65101188 นายศุภกฤต วรรณโกวิท มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.18 น.
12 65101187 นางสาวอภิญญา จิตรนคร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.59 น.
13 65101186 เด็กหญิงอัจฉรา ไหมเผือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.48 น.
14 65101185 นายประกาศเกียรติ สังข์เพ็ชร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.45 น.
15 65101184 เด็กหญิงภวันรัตน์ ศรีประพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.33 น.
16 65101183 เด็กหญิงอธิชา ศรีปาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.23 น.
17 65101182 นายณัฐวุฒิ พนาเขต มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.52 น.
18 65101181 เด็กหญิงด.ญ.ธนาภา ทิพย์พร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.27 น.
19 65101180 เด็กชายธัชภาต แสงภัทรเมธี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.46 น.
20 65101179 นางสาวบัณฑิตา ตันตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.41 น.
21 65101178 นายพิเดชดรน์ เหลืองศักดาพิชญ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.28 น.
22 65101177 เด็กหญิงกานต์พิชชา กลิ่นผล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.08 น.
23 65101176 นางสาวนิลภัทร์ สร้อยอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.02 น.
24 65101175 เด็กหญิงอนงค์กานต์ นวลสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.51 น.
25 65101174 นายเอื้ออังกูร อุตโม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.46 น.
26 65101173 นางสาววาณิดา สิงห์เทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.44 น.
27 65101172 เด็กชายจรณิณท์ มีสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.40 น.
28 65101171 เด็กชายชวกรณ์ บุรณศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.40 น.
29 65101170 นายสุรนาท มานะกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.
30 65101169 เด็กชายชนาภัทร เเดงด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.28 น.
31 65101168 เด็กหญิงสิรีธร ภูริชิติสิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.19 น.
32 65101167 เด็กชายสิรดนัย รัตโนดม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.12 น.
33 65101166 เด็กหญิงธิดาวัลย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.12 น.
34 65101165 เด็กชายศิลป์จรงณ์ บุรมรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.08 น.
35 65101164 นายณัฐพล สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 11.03 น.
36 65101163 นางสาวณัฐธิดา เมฆาภาค มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.33 น.
37 65101162 เด็กชายชาญนุพัฒน์ วิภาตแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
38 65101161 เด็กหญิงแพรวา บุญรอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.26 น.
39 65101160 เด็กหญิงกุสุมา ช่อเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.11 น.
40 65101159 เด็กชายปุญญพัฒน์ คำชาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.48 น.
41 65101158 เด็กหญิงนาฏศิณี สุขจริง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.47 น.
42 65101157 เด็กชายณัฐวัฒัน์ สุพรรณนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.42 น.
43 65101156 นางสาวธนพร ขันฐ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.29 น.
44 65101155 เด็กหญิงรจนา ฤทธิมหันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.18 น.
45 65101154 เด็กหญิงนัทธมนต์ วีรกิจดลรังสี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.49 น.
46 65101153 เด็กหญิงบุษกร เพชรสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 06.15 น.
47 65101152 เด็กหญิงสรินธราธร เพรียวสามพราน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 23.28 น.
48 65101151 นางสาววรรณิชา สิงอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 23.12 น.
49 65101150 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 22.55 น.
50 65101149 นางสาวสิริกร บุญไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 22.37 น.
51 65101148 นายภูวิศ อินรุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 22.26 น.
52 65101147 นายคุณาธิป พรหมมาลีหอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 22.06 น.
53 65101146 เด็กชายศิวัช แสวงผล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 21.52 น.
54 65101145 นางสาวณิชกมล ฉิมมาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20.33 น.
55 65101144 เด็กชายอลงกรณ์ ถนอมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20.19 น.
56 65101143 นางสาวนิชาภา แตงเส็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 18.50 น.
57 65101142 เด็กหญิงลัดดาวรรณ อิสระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 18.37 น.
58 65101141 นางสาวจิรภิญญา มั่งมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 18.18 น.
59 65101140 นายสุกฤษ สุภาผล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 17.57 น.
60 65101139 เด็กหญิงณัชชา แก้วยศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.49 น.
61 65101138 เด็กชายธีรภัทร อ่อนมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.41 น.
62 65101137 นางสาวณัฐวรรณ์ บุตรสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.39 น.
63 65101136 เด็กหญิงกรวรรณ สวนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.37 น.
64 65101135 นายปฏิภาณ ทองใบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.27 น.
65 65101134 นางสาวสรวงสุดา สอดส่องกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.02 น.
66 65101133 นางสาวจุรีพร จิตรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.54 น.
67 65101132 เด็กหญิงวีรภรณ์ โกสิตงามดีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.46 น.
68 65101131 นางสาวสริตา สมอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.43 น.
69 65101130 เด็กชายณัฐกร ไพสิฐ?มณีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.16 น.
70 65101129 นายชาคริต รัตนชัยพล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.07 น.
71 65101128 นางสาวนรีรัตน์ ปัญจรัก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.01 น.
72 65101127 เด็กหญิงจารุพิชญา บุญชูสกุลยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.51 น.
73 65101126 นายดนุนันท์ เพิ่มทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.45 น.
74 65101125 เด็กชายณัฐกร เผือกทองใบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.45 น.
75 65101124 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองเจือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.17 น.
76 65101123 เด็กหญิงภัทรวดี ปัญญาไว มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.08 น.
77 65101122 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.06 น.
78 65101121 นางสาวพิชญาภา พาหา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.49 น.
79 65101120 เด็กชายจิรายุส กิ่งสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.46 น.
80 65101119 นางสาวกชพรรณ รอดชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.42 น.
81 65101118 นายอติชาติ ลีลาหงษ์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.27 น.
82 65101117 นางสาวณิชกานต์ เนื่องประถม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.24 น.
83 65101116 นางสาวนฤมล ก้านขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.17 น.
84 65101115 นางสาวรุ่งรวี คำลิ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.49 น.
85 65101114 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ พวงบุญชู มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.48 น.
86 65101113 เด็กชายอิศรา ทับเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.29 น.
87 65101112 เด็กชายอัศวิน อุปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.29 น.
88 65101111 เด็กชายณัฎฐากร ฟักบัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.24 น.
89 65101110 เด็กหญิงสิริรุตา ไกรรอด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.22 น.
90 65101109 เด็กหญิงสิริรัญญา ไกรรอด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.03 น.
91 65101108 เด็กหญิงพิณทองทา ปะตาทายัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.51 น.
92 65101107 นายพีรภัทร ปัจจัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.32 น.
93 65101106 เด็กชายภัคพล สีหิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.16 น.
94 65101105 นายอนวัช ตันสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.13 น.
95 65101104 นายนันทวัฒน์ บินชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.06 น.
96 65101103 เด็กหญิงนิสา บุญสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.02 น.
97 65101102 เด็กชายพงศภัค ทองอึ๊ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.53 น.
98 65101101 เด็กหญิงปนัดดา ศิริชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.41 น.
99 65101100 เด็กชายธนวิน บรรลุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.37 น.
100 65101099 นางสาวธัญวรัตน์ กาฬภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.32 น.
101 65101098 เด็กชายกฤตภาส ไตรพัพิฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.06 น.
102 65101097 เด็กชายพิชญะ กรุดสายสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.57 น.
103 65101096 เด็กชายพาทิศ กรุดสายสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.47 น.
104 65101095 เด็กหญิงเนตรนภา สงวนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
105 65101094 เด็กชายกานต์ณวัฒน์ ไชยวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 00.37 น.
106 65101093 นางสาวสุชานันท์ จันดวงสี มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 23.46 น.
107 65101092 เด็กชายกานตพงษ์ อินทศร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 22.33 น.
108 65101091 นางสาวเบญจรัตน์ วงศ์สุริยฉัตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 22.22 น.
109 65101090 เด็กชายธนกร เข็มทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.50 น.
110 65101089 เด็กชายอชิระ จิตธโนปจัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.27 น.
111 65101088 เด็กหญิงศุภิสรา สานคำทอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.08 น.
112 65101087 เด็กชายจักรภัทร โพธิ์จิ๋ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.07 น.
113 65101086 เด็กหญิงณธิศรา เรืองเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 20.49 น.
114 65101085 เด็กชายกฤษณพล ด้วงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.57 น.
115 65101084 นายปุณพจน์ ชนะบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.57 น.
116 65101083 เด็กหญิงสุกัญญา สุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.35 น.
117 65101082 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูมิโคกรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.35 น.
118 65101081 นางสาวศรัญยา ธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19.33 น.
119 65101080 เด็กชายนฤวัต คำเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 18.45 น.
120 65101079 นางสาวกฤษดาวดี กรณ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 18.37 น.
121 65101078 นายศรัณยู ชนะพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.51 น.
122 65101077 เด็กหญิงรัญชนา นันทศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.35 น.
123 65101076 นายอัคคเดช ปุ้งปูน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.34 น.
124 65101075 เด็กหญิงธนัชญา ธนัญชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.29 น.
125 65101074 เด็กหญิงจุฑามาศ กิตติโชติพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.26 น.
126 65101073 เด็กหญิงอินทิรา ชูฉ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.17 น.
127 65101072 เด็กชายเอกลักษณ์ เรือนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.14 น.
128 65101071 เด็กหญิงปรายฟ้า ศรีพวงเพิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.58 น.
129 65101070 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัชวาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.36 น.
130 65101069 นายพิสิฐพงษ์ หนูใจคง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.13 น.
131 65101068 นายทวีศักดิ์ โคตมะณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.03 น.
132 65101067 เด็กชายวชิรวิทย์ เรืองสุธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.03 น.
133 65101066 เด็กชายกฤษกร คุณพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น.
134 65101065 เด็กหญิงปทิตตา นาชัยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.33 น.
135 65101064 นางสาววรรณสา สีดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น.
136 65101063 เด็กชายวรายุทธ์ จิตนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.16 น.
137 65101062 เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.59 น.
138 65101061 นางสาวรินนา แสงนุภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.54 น.
139 65101060 เด็กหญิงศินันทา อาดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.42 น.
140 65101059 เด็กชายภัทรดนัย ปัญญาโส มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.34 น.
141 65101058 นางสาวศิรภัสสร ศรีสงคราม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.32 น.
142 65101057 เด็กหญิงณัฐศุภรางณิรชา โสภณบุลภรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.08 น.
143 65101056 นางสาวพิชญาภา เสนาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.07 น.
144 65101055 เด็กหญิงบัณฑิตา จงเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.05 น.
145 65101054 เด็กหญิงกชพร แก้ววิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.02 น.
146 65101053 เด็กหญิงกชณัช หรือเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.47 น.
147 65101052 นางสาวสรัญยา มูลสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
148 65101051 เด็กชายจิราทิพัส ปุ๊กหมื่นไว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.13 น.
149 65101050 เด็กชายเด็กชาย จิราภัทร ปุ๊กหมื่นไว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.02 น.
150 65101049 เด็กชายพชรพล โมสิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.55 น.
151 65101048 เด็กหญิงรุ่งอรุณ มีสมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.44 น.
152 65101047 นางสาวกันยารักษ เพื่อนนัด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.37 น.
153 65101046 นางสาวชนาภา สิทธิรส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.26 น.
154 65101045 เด็กชายคณัสนันท์ ดาราภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.13 น.
155 65101044 เด็กชายอัครินทร์ ยุทธศักดิ์สุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.12 น.
156 65101043 เด็กชายสกลกร อ่ำเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.47 น.
157 65101042 เด็กชายภวิษณุ พฤกษะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.43 น.
158 65101041 เด็กชายรพีภัทร โคตรปัจจิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.31 น.
159 65101040 เด็กชายสงกรานต์ ขำเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.16 น.
160 65101039 เด็กหญิงจิตตานันท์ ปหุชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.14 น.
161 65101038 เด็กชายเตชิด ภูจอมแกัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.13 น.
162 65101037 เด็กหญิงพิมพาพร พึ่งมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.04 น.
163 65101036 เด็กชายอ่าวไทย อินสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 น.
164 65101035 เด็กชายพงศภัค ทองอึ๊ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.46 น.
165 65101034 เด็กหญิงสิรินดา ศิรินันทนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.45 น.
166 65101033 นายสิรภัทร นิโกรถะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.38 น.
167 65101032 นายชยางกูร ศรีพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.38 น.
168 65101031 เด็กหญิง่พิชญาภัค ป้องโล่ห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.37 น.
169 65101030 เด็กชายธนกฤต กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.25 น.
170 65101029 เด็กชายกรวิทย์ โพทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.24 น.
171 65101028 เด็กชายไทธนารักษ์ นิตย์แก้วบัญชา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.15 น.
172 65101027 เด็กชายปฏิพันธ์ ตรีครุธพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.11 น.
173 65101026 นางสาวกมลพร กล่ำหุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ สพฐ.) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.27 น.
174 65101025 เด็กชายณัฐภัทร ฉิมพลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.22 น.
175 65101024 เด็กชายพงศธร สมเผ่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.21 น.
176 65101023 เด็กชายณัฐพล กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.21 น.
177 65101022 เด็กชายณัฐพงษ์ ทับนิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.19 น.
178 65101021 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุดมชยาภิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.14 น.
179 65101020 เด็กหญิงสุธาสินี สีประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.07 น.
180 65101019 เด็กชายณัฐวุฒิ กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.58 น.
181 65101018 เด็กหญิงนาราชา สุวรรณเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.51 น.
182 65101017 เด็กหญิงณัฐณิชา หะมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.50 น.
183 65101016 นางสาวนฤมล คำภา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.12 น.
184 65101015 นางสาวธันชนก จำเริญใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 01.33 น.
185 65101014 เด็กชายพิทวัส ถมกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 01.30 น.
186 65101013 เด็กชายศิลา ชุติปัญญากุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 00.09 น.
187 65101012 เด็กหญิงภัณฑิรา ดิสหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 00.05 น.
188 65101011 เด็กหญิงรมนปวีร์ สธูป มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 23.43 น.
189 65101010 เด็กหญิงพิชญานิน ฤทธิโธสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 23.23 น.
190 65101009 นางสาวโสฐิดากานต์ อุทัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 22.46 น.
191 65101008 นายณภัทร จันทร์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 22.10 น.
192 65101007 นางสาวธมลวรรณ หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.58 น.
193 65101006 นายศิวกร บวรเกษมภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.58 น.
194 65101005 นายธนภัทร ท้าวสาบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.51 น.
195 65101004 เด็กหญิงวิรัลญา ศังขะฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.51 น.
196 65101003 เด็กหญิงพิชญาภา นาประเสริฐกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.44 น.
197 65101002 เด็กชายพรชัย สนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.42 น.
198 65101001 เด็กชายณัฏพล น้ำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.38 น.
199 65101000 เด็กชายพงศพัศ ไกรฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.16 น.
200 65100999 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิรส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.50 น.
201 65100998 เด็กชายเฉินหลง? หลิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.40 น.
202 65100997 นายณัฐนันท์ ขุนเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น.
203 65100996 เด็กชายชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.29 น.
204 65100995 เด็กหญิงธัญญามาศ พะนมมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.09 น.
205 65100994 นางสาวกาญจนา แตงไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 19.08 น.
206 65100993 เด็กชายธนกฤต อ้ายจันทึก มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.52 น.
207 65100992 นายสิรวิชญ์ ดารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 น.
208 65100991 นายวรดร ชัยมั่นคง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.24 น.
209 65100990 เด็กชายสิทธิพร เสือเล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.33 น.
210 65100989 เด็กชายกัณฐพันธ์ ดาบเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.05 น.
211 65100988 เด็กชายอัตรคุปต์ ชูจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.01 น.
212 65100987 เด็กหญิงพิชชาภา แสนเป็ก มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.52 น.
213 65100986 นางสาวอีเว็ธ ไหมทอง เยเนส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.43 น.
214 65100985 เด็กชายศราวิน ยิ้มพูลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.38 น.
215 65100984 เด็กหญิงกมลชนก ธิสานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.54 น.
216 65100983 เด็กหญิงปริยาภัทร ถนอมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.37 น.
217 65100982 นางสาวนันท์นภัส ว่านกระ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น.
218 65100981 เด็กชายภูวไนย บัวพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.33 น.
219 65100980 เด็กชายภูริภัทร ทิพยวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.26 น.
220 65100979 เด็กชายเมธัส ดวงมะโน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.24 น.
221 65100978 เด็กหญิงพิมลพร ผ่องอำไพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.22 น.
222 65100977 เด็กชายพิเชษฐ วารีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.08 น.
223 65100976 นางสาวณัฎฐธิดา คงถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.07 น.
224 65100975 เด็กชายณัฐนนท์ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.57 น.
225 65100974 เด็กหญิงจิราวรรณ อ้วนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.51 น.
226 65100973 นางสาวนวพร ดีใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.50 น.
227 65100972 เด็กหญิงปวริศา คงสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.24 น.
228 65100971 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์วุฒิยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.20 น.
229 65100970 นางสาวพรปวีณ์ ศรเจริญวัชร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.13 น.
230 65100969 นางสาวพิชญ์นาฏ ภักดีวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.04 น.
231 65100968 เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.59 น.
232 65100967 เด็กหญิงโชติภัทรีญา แย้มบุญนาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.51 น.
233 65100966 เด็กหญิงชาลิสา ลิ้มประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.48 น.
234 65100965 เด็กหญิงธนัชชา คงอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
235 65100964 เด็กชายนัทพงศ์ ชั่งดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.20 น.
236 65100963 เด็กชายนราธร นามบ้าค้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.07 น.
237 65100962 นายปฐวี บุญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.58 น.
238 65100961 เด็กชายธัชพล ธนาดิลกภัทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.46 น.
239 65100960 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.46 น.
240 65100959 เด็กหญิงสุวลี เอี่ยมสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.34 น.
241 65100958 เด็กชายอติเทพ อุตรชน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.28 น.
242 65100957 นายวัชรินทร์ ธนสารพูนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.05 น.
243 65100956 นางสาวศิริภักดิ์ ประสงค์ศิล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.40 น.
244 65100955 นางสาวเพชรธิดา เติมเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.35 น.
245 65100954 นายภูมิ อิทธิพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.35 น.
246 65100953 เด็กหญิงสุลลิตา ดาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.33 น.
247 65100952 นางสาววิรดา มาลัยนาค มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.33 น.
248 65100951 นายจิรายุ รุ่งแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.28 น.
249 65100950 เด็กชายอนุสรณ์ โพธิ์คง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.21 น.
250 65100949 เด็กชายอธิภัทร ฝึกฝน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.17 น.
251 65100948 เด็กหญิงธิติมา ขวัญโพก มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.12 น.
252 65100947 เด็กชายธนพล ตะราษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.10 น.
253 65100946 นายธีรเดช ทองมี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.10 น.
254 65100945 เด็กหญิงสุนิตตา ทิมเทพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.09 น.
255 65100944 เด็กชายสุทธิพงศ์ อามาตสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 น.
256 65100943 นางสาวอาทิตยา ที่อร่าม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 น.
257 65100942 เด็กชายฐปกรณ์ ชูอารมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.45 น.
258 65100941 เด็กหญิงสุพรรษา ประดับทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.45 น.
259 65100940 เด็กชายรัชธนา ขาวหมู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.44 น.
260 65100939 เด็กหญิงรัญชิดา ดวงจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.42 น.
261 65100938 เด็กชายวรวรรธน์ บริสุทธิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.36 น.
262 65100937 เด็กหญิงวิลาสินี พฤษกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.35 น.
263 65100936 เด็กหญิงชลธิชา ริ้วทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.27 น.
264 65100935 เด็กชายกิตติ์ชนม์ คำนุชิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.19 น.
265 65100934 เด็กหญิงโยษิตา บาทเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.55 น.
266 65100933 เด็กหญิงวรรณธกานต์ บุสสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.55 น.
267 65100932 นางสาวกมลชนก จินตนาวิลาศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.54 น.
268 65100931 นางสาวภัทราพร ภู่เกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.50 น.
269 65100930 เด็กหญิงกันต์?หทัย? เอี่ยม?วิจารณ์? มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.48 น.
270 65100929 เด็กชายธนภัทร์ พยุงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.42 น.
271 65100928 เด็กชายณัฐวุฒิ หันจางสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.28 น.
272 65100927 นายสิรภัทร บรรจงสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.19 น.
273 65100926 นายพงศ์ทร ขนอนคราม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.18 น.
274 65100925 นายปัณณทัต รอดสุภา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.04 น.
275 65100924 นายนฤรงค์ ปรีชาบุญฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
276 65100923 นางสาววชิราภรณ์ สักลอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
277 65100922 เด็กหญิงสิริพร รามวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.57 น.
278 65100921 เด็กหญิงแพรววนิต รัตนมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.53 น.
279 65100920 นางสาวศิริกานดาน ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.47 น.
280 65100919 เด็กหญิงมรกต ไวเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.47 น.
281 65100918 เด็กหญิงมนิสรา เพชรพิราศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.45 น.
282 65100917 เด็กหญิงภัทราพร มะโนสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.44 น.
283 65100916 เด็กชายมงคล ศรีษะมน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.36 น.
284 65100915 เด็กชายพชร ผ่องใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.18 น.
285 65100914 เด็กชายสรวิชญ์ บัวก้านทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.04 น.
286 65100913 เด็กชายพงศกร จำรูญรักษ์สุกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 06.18 น.
287 65100912 เด็กชายพีรพัฒน์ สมสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 05.46 น.
288 65100911 นายเศรษฐพงศ์ อังโชติพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 00.29 น.
289 65100910 เด็กชายกันตภณ จินดาอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 23.08 น.
290 65100909 เด็กหญิงภรภัทร ดีสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 23.02 น.
291 65100908 นางสาวกาญจนาลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 23.01 น.
292 65100907 นายสิรภพ สกุลแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.55 น.
293 65100906 เด็กหญิงสุชานันท์ จินดาอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.51 น.
294 65100905 เด็กชายธนภัทร ธนาพรโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.30 น.
295 65100904 นายสุวิศิษฐ์ ไพศาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.08 น.
296 65100903 นายปฏิภาณ อำพาธ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.05 น.
297 65100902 เด็กชายอนันตพงษ์ วงศ์อนุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.51 น.
298 65100901 เด็กชายพศุตม์ พรรณโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.47 น.
299 65100900 นายอภิวัฒน์ รัศมีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.45 น.
300 65100899 เด็กชายณรงค์วรัตม์ จันทร์ลอย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.35 น.
301 65100898 นางสาวสุนันทา เฟื่องน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.26 น.
302 65100897 นางสาวปัทมพร ปานเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.21 น.
303 65100896 นายจิรวัฒน์ เสมาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.19 น.
304 65100895 เด็กชายภาคิน เพ็ชรสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.19 น.
305 65100894 เด็กชายภูริพัฒน์ ดลมินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.18 น.
306 65100893 เด็กชายกรกฤต อ่อนสำอางค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 21.04 น.
307 65100892 นายชนาธิป ตาปิวเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.59 น.
308 65100891 นายธรณ์ธันย์ หันชัยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.59 น.
309 65100890 เด็กชายธนาวุฒิ สงค์อุบล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.41 น.
310 65100889 เด็กชายบุญปกรณ์ กวางประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.36 น.
311 65100888 เด็กชายศิวกร แก้วบพิธ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.25 น.
312 65100887 นายคัชชา ลุงส่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.23 น.
313 65100886 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.18 น.
314 65100885 นายณัฐวุฒิ สายสุด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.15 น.
315 65100884 นางสาวญาณภา เรืองญาณวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20.07 น.
316 65100883 นางสาวอังสุมาลิน ชินะโปดก มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.59 น.
317 65100882 นายปวริศ ปานนิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.54 น.
318 65100881 นางสาวญาณัจฉรา จิรวิทย์โชติกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.49 น.
319 65100880 เด็กชายศุภโชค ปานสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.49 น.
320 65100879 เด็กชายกษิดิศ มณีวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.48 น.
321 65100878 นายปัญญาวิทย์ จองประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.34 น.
322 65100877 นางสาวบุณรดา อู่อุดมยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.03 น.
323 65100876 เด็กหญิงฐาปนีย์ นินไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.59 น.
324 65100875 เด็กชายศุภณัฐ สุวรรณคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.43 น.
325 65100874 นางสาวรัตนาวดี เพ็ชรงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.33 น.
326 65100873 เด็กหญิงอรณิชา เชี่ยวสมุทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.15 น.
327 65100872 เด็กชายกฤษนนิมิตร ตราชื่นต้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.08 น.
328 65100871 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพนัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.08 น.
329 65100870 นางสาววรินทร อัศวภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.01 น.
330 65100869 นายคณิศร แต่งตัว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 17.55 น.
331 65100868 นางสาวพิมชนก กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 17.48 น.
332 65100867 เด็กชายธนวัฒน์ เกสกิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 17.46 น.
333 65100866 เด็กชายโภคิน ประทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.56 น.
334 65100865 เด็กหญิงเขมณัฐ อินตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.52 น.
335 65100864 นางสาวกุณฑิกา ปัญจาศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.35 น.
336 65100863 นายโมเสส ว่องวิการณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.34 น.
337 65100862 เด็กชายธิติวุฒิ ป้อมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.49 น.
338 65100861 นางสาวคณิสรา พันธุ์ยาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.48 น.
339 65100860 นางสาวปรียนันท์ สุขลิ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.47 น.
340 65100859 เด็กหญิงกชกร เขียวคำฟั่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.46 น.
341 65100858 เด็กหญิงศุภชานันท์ ทองเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.41 น.
342 65100857 เด็กหญิงนันท์ธนัท อัคษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.39 น.
343 65100856 นายธีรพัฒน์ ทรัพย์สอาด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น.
344 65100855 นายธนวัฒน์ ยาสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.29 น.
345 65100854 นางสาวภัทรพรรณ จีรัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.29 น.
346 65100853 เด็กชายนิติธร ป้อมถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.28 น.
347 65100852 นายพิทวัส บัวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.26 น.
348 65100851 นายธนภัทร วัชรเดชวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.21 น.
349 65100850 เด็กหญิงพิมพ์เพชร แก้วจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น.
350 65100849 นายสุวรรณภูมิ เทียนไชย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น.
351 65100848 นายนันทภพ รัศมีจันทร์ฉาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.11 น.
352 65100847 เด็กหญิงพรรณภัทร บุญเชิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.07 น.
353 65100846 เด็กชายชนินทร ชัยกาญจนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.56 น.
354 65100845 เด็กหญิงเบญจพร มีบัณฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.53 น.
355 65100844 นางสาวอรดา เขียวต่าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.45 น.
356 65100843 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมแดง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.39 น.
357 65100842 นายสุริยา สิทธิ์ศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.37 น.
358 65100841 เด็กชายเตชินท์ ผาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.34 น.
359 65100840 นายศุภณัฐ โหรา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.32 น.
360 65100839 เด็กชายนินนาท บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.27 น.
361 65100838 เด็กหญิงศุภารัตน์ น่วมบาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.25 น.
362 65100837 เด็กหญิงบุษยมาศ วิเศษดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.22 น.
363 65100836 เด็กหญิงด.ญ.มนต์นภา หมอโอสถ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.07 น.
364 65100835 เด็กชายเมธานันท์ เจริญนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.07 น.
365 65100834 เด็กชายสพล ศริยานนท์พินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.06 น.
366 65100833 นางสาวธนพร จันทร์เยี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.47 น.
367 65100832 เด็กชายชนกันต์ ชายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.45 น.
368 65100831 เด็กหญิงรุจีรัตน์ ผองจันที มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.40 น.
369 65100830 เด็กหญิงกัญญ์วรา หงสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.36 น.
370 65100829 เด็กหญิงชนิกานต์ สุขไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.34 น.
371 65100828 เด็กหญิงพฤกษา หงษ์เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.34 น.
372 65100827 เด็กหญิงพรหมพร ก้อนทิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.32 น.
373 65100826 นายสุชัจจ์ คําจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.31 น.
374 65100825 เด็กชายปภาวิน จงจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
375 65100824 เด็กหญิงด.ญพัชรมัย ไพรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.20 น.
376 65100823 เด็กชายธันวา ด้วงสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.13 น.
377 65100822 นายอภิสิทธิ์ อ่อนมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ สพฐ.) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.59 น.
378 65100821 เด็กหญิงศรินทิชา สายพล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.52 น.
379 65100820 นางสาวกฤติญา เมืองขุนรอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.48 น.
380 65100819 นายธนธน นาบล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.44 น.
381 65100818 นางสาวอาภิสรา ช่วยฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.42 น.
382 65100817 เด็กชายนนทกร แก้วมุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.42 น.
383 65100816 เด็กหญิงณัฐพร ทองแท่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.42 น.
384 65100815 นางสาวศุภัชญา อุทโก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ทั่วไป ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.42 น.
385 65100814 เด็กหญิงอุมรรัตน์ รุ่งรือง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.41 น.
386 65100813 เด็กชายธีรภัทร สะอาดม่วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.40 น.
387 65100812 เด็กชายกุลธร ขอสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.39 น.
388 65100811 นางสาวอินทิรา ชาญสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.36 น.
389 65100810 นางสาวสุรีรักษ์ ว่องธัญญการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.23 น.
390 65100809 เด็กชายอติชาติ อุ่นสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.16 น.
391 65100808 นางสาวทรรศนีย์ เทียนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.16 น.
392 65100807 นายณัฐวงศ์ โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.11 น.
393 65100806 นางสาววรัญญา โคกแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาจีน (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.01 น.
394 65100805 นางสาววรรณณิภา หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.
395 65100804 เด็กหญิงดวงกมล ไวยพูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.
396 65100803 นางสาวหทัยรัตน์ พันจินา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.58 น.
397 65100802 นางสาวลดาทิพย์ เกตุทองมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.56 น.
398 65100801 เด็กชายธีรพงษ์ หงษ์บุญเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.56 น.
399 65100800 นางสาวนภัสสร หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.54 น.
400 65100799 เด็กหญิงกัญญภัค ธนาทรัพย์มงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.53 น.
401 65100798 นายเวชพิสิษฐ์ เกตุไพบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.45 น.
402 65100797 นายกวีพัฒน์ ธนาทรัพย์มงคล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.44 น.
403 65100796 เด็กชายเทวทิณณ์ นาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.39 น.
404 65100795 นายกฤษดา เปรมทา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.38 น.
405 65100794 เด็กหญิงธนพร ดีมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.37 น.
406 65100793 เด็กชายมนัทกร หมั่นดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.36 น.
407 65100792 เด็กหญิงด.ญ.นันท์นภัส ชูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.31 น.
408 65100791 เด็กชายธนกฤต โพธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.31 น.
409 65100790 เด็กหญิงชนัญชิดา สีกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.27 น.
410 65100789 เด็กชายสิทธิชัย สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.21 น.
411 65100788 นางสาวญาณิน บัวแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.21 น.
412 65100787 เด็กชายวรวิตร เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.18 น.
413 65100786 เด็กหญิงด.ญ.รวิสรา มีห่วง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.08 น.
414 65100785 เด็กชายภัทรพล ตนะทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.05 น.
415 65100784 เด็กชายวศิน ตลับแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.
416 65100783 นายศุภกฤต กองโคกกรวด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.56 น.
417 65100782 นางสาวรวิศรา บุญรอด มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.53 น.
418 65100781 เด็กหญิงภาลิณี พิมมรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.52 น.
419 65100780 นางสาวณัฐกานต์ ศรีภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.52 น.
420 65100779 นางสาวอภัสรา พุ่มเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.52 น.
421 65100778 เด็กหญิงณดา คะชาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.48 น.
422 65100777 เด็กหญิงอาราตี ประมูลสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.46 น.
423 65100776 นางสาวกัลยภรณ์ ประเสริฐแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.42 น.
424 65100775 เด็กชายด.ช ธนธาดา ธนะศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 น.
425 65100774 นางสาวจิราพร แก้วคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.39 น.
426 65100773 เด็กหญิงเพชรไพลิน อยู่บำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.35 น.
427 65100772 เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์พระสุธา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.35 น.
428 65100771 เด็กชายกรวิชญ์ นภัทรศักดิ์เมธี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.33 น.
429 65100770 นางสาวธฺิติมา ลาภจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
430 65100769 เด็กหญิงมฌลิสา สงกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.26 น.
431 65100768 เด็กหญิงเขมาพร ขันติพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.25 น.
432 65100767 เด็กชายธนบดี ยังประดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.24 น.
433 65100766 เด็กชายธนวัฒน์ ทรงวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.23 น.
434 65100765 เด็กชายคมกฤช สุริยาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ ) ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.23 น.
435 65100764 เด็กหญิงนิภาพร บุญมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.22 น.
436 65100763 เด็กหญิงมีนารัตน์ รักเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.21 น.
437 65100762 นางสาวชุติกาญน์ แสงสวน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.21 น.
438 65100761 เด็กชายศุกลวัฒน์ สมโรย มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.18 น.
439 65100760 เด็กหญิงศศิวิมล ฟ้ากระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.15 น.
440 65100759 นางสาวปิยะมาศ นาคเทียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.15 น.
441 65100758 นางสาวพบพร เทียงเป มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.15 น.
442 65100757 เด็กหญิงณัฐณิชา ภาคสุทธิผล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.13 น.
443 65100756 เด็กหญิงอโรชา หันสาริกรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.12 น.
444 65100755 เด็กชายประพัฒน์ ตอนสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.10 น.
445 65100754 นายกิตตินันท์ พุฒซ้อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.02 น.
446 65100753 เด็กหญิงมณฑิรา แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.02 น.
447 65100752 เด็กชายกิตติศักดิ์ อนันตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
448 65100751 เด็กชายชนาเมธ เชื้อพระฝาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.48 น.
449 65100750 นางสาวฐิติมา อิ่มจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.46 น.
450 65100749 เด็กหญิงณัฐธยาน์ โตอ่วม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.46 น.
451 65100748 นางสาวศุภักษร พลแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.45 น.
452 65100747 เด็กหญิงอัมพวรรณ ราชเชียงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.39 น.
453 65100746 เด็กหญิงวรัญญา รุจิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.39 น.
454 65100745 เด็กชายธนะเทพ เยือกเย็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.37 น.
455 65100744 นายฐิตินันท์ สัญญภาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.33 น.
456 65100743 เด็กหญิงชนากานต์ อำนวยชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
457 65100742 เด็กหญิงปนัสยา บุญผาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.26 น.
458 65100741 นายกิตติธัช สุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.23 น.
459 65100740 เด็กหญิงนภัสวรรณ อนวัชประยูร มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.22 น.
460 65100739 เด็กชายไอยรัญญ์ วรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.21 น.
461 65100738 นางสาวปภาพินท์ อำนวยชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.20 น.
462 65100737 เด็กชายปรัชญากร กรรณิกา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.19 น.
463 65100736 เด็กชายรณสิทธิ์ พันธะพุมมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.18 น.
464 65100735 เด็กหญิงกันยณี อรงค์เดช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.17 น.
465 65100734 นายธีรเทพ ดอนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.17 น.
466 65100733 เด็กชายธนาธิป ผลโภชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.15 น.
467 65100732 เด็กหญิงรวินทร์พร โชติฐิติวราศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.15 น.
468 65100731 เด็กหญิงนารีรัตน์ ไพนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.15 น.
469 65100730 เด็กชายพีรยุทธ์ นามสิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.13 น.
470 65100729 นางสาวอรปรียา วะปะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.12 น.
471 65100728 เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่โอ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.11 น.
472 65100727 นายอลงกรต เรืองอร่าม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.07 น.
473 65100726 เด็กชายวรวิชญ์ แน่จริง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.05 น.
474 65100725 เด็กชายจิรศักดิ์ เกตุปาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.03 น.
475 65100724 เด็กชายกฤษณ์ดนัย สมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.01 น.
476 65100723 เด็กหญิงพรวิภา โพธิพรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.01 น.
477 65100722 เด็กชายธนาสรรพ์ กิ่งผา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.01 น.
478 65100721 เด็กชายกษิดิศ ม่วงกำเนิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.56 น.
479 65100720 เด็กชายอภิสิทธิ์ โอสถสงเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.52 น.
480 65100719 นางสาววริศรา กุลฉวะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.51 น.
481 65100718 เด็กชายศิษฐวิตร์ เปี่ยมสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.48 น.
482 65100717 นางสาวสุชาวดี เขียวสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.48 น.
483 65100716 เด็กชายนฤสรณ์ โตประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.47 น.
484 65100715 เด็กชายมงคลชัย สวนหา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.45 น.
485 65100714 เด็กชายพงศ์ศธร พุทธรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (ธุรกิจ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.45 น.
486 65100713 นางสาวโสภิตา รัตนพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.44 น.
487 65100712 นายกิตติธัช สุริยะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.44 น.
488 65100711 เด็กชายสุภัคพงศ์ แซ่ตั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-คำนวณ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.43 น.
489 65100710 นายธนกร แซ่หว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.39 น.
490 65100709 เด็กหญิงบุญญิสา เเสงสีนิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.33 น.
491 65100708 เด็กหญิงอทิชา เรืองวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.29 น.
492 65100707 นางสาวภัทรพร สายลาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Health Science) ม.3 จากโรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.28 น.
493 65100706 เด็กหญิงนันท์จิตรา มีเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.20 น.
494 65100705 เด็กชายจิรศักดิ์ เกตุปาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.17 น.
495 65100704 เด็กหญิงศิริรัตน์ เผือกลาดพร้าว มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.14 น.
496 65100703 เด็กชายรณวิชญ์ ยอดดำเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.03 น.
497 65100702 เด็กหญิงกันละยานี พรรณสูตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.02 น.
498 65100701 เด็กชายกิตติธร เอกพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.49 น.
499 65100700 เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์ ขำสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.36 น.
500 65100699 เด็กชายเตชินท์ อยู่ยืน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลป์ - ภาษาจีน ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.34 น.
501 65100698 เด็กหญิงสาริศา พวงทวาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลป์-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.15 น.
502 65100697 เด็กชายธนดล พงษ์สังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 06.50 น.
503 65100696 เด็กชายจักรภพ ทองสองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 06.08 น.
504 65100695 เด็กชายวรพล ทองสองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 05.36 น.
505 65100694 เด็กชายนัทธกันต์ เอี่ยมวิจารณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 00.47 น.
506 65100693 นายณัฐพัชร อมรเจริญวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 เดิม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 00.35 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
นักเรียนต้องแนบไฟล์ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) เท่านั้น
จึงจะมีสิทธิรับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4